U jardinu e du Signuru

Bata - Via Roma - Acri
Il Vernacoliere di Angelo Canino
U jardinu e du Signuru
 
Intra chillu Paravisu,
c’u Signuru cci avìa mmisu
tuttu u beni de ssu munnu
tranni sudu de lu cunnu.
 
C’èrani àrburi ccu frutti,
milli juri tutti ncutti
animèadi e cìantu razzi,
pichi mìarudi e ccarcarazzi.
 
C’era Adèamu e c’era Eva,
senza acciacchi e ssenza freva,
ncudinudi, asciuttu o mpusu
ccu Adèamu ch’era gedusu.
 
Illu era sempri tristu,
e ll’avìa ccu Gesucristu,
ppecchì Eva un ci nni dèava!
e d’illu sempri s’arraggèava.
 
“Sta sempri a ssu jardinu,
sempri senza mutandinu
si ti vida llu serpenti
cchi lli passa ppe lla menti!!
 
Eva ha ddittu allu serpenti
“signu affritta veramenti,
c’è Adèamu ch’è ncricchèatu
e bodissa a ttia ammazzèatu”.
 
U serpenti ll’ha rrispusu,
ccu nnu sguardu curiusu,
va ti màngia chillu midu
ca pu ti dùccica llu pidu!
 
Anzi, ppe pariri bella assèai,
e nunn’aviri mèaiu guèai
ssu midu, tu mo munnallu
e a d’Adèamu va portallu.
 
Arrassisia! Un sia mmèai!
ca pu passu tanti gueai
e a d’illu chini u senti?
Già è ppazzu ccu lla menti!
 
E ppu! U Signuru ha ddittu e no,
c’è tuttu chillu chi unu vo
chillu midu dassa u stèari,
sinò alli vambi a tti vruscèari.
U serpenti rispunnìa ,
“dassa u stèari ca illu ciotìa,
si ssu midu fa mangèari,
i bellizzi i ppu cuntèari”
 
Allura Eva cchi tt’affattu!
Quatta quatta cumi u gattu
chillu midu ll’ha scippèatu
e a d’Adèamu ll’ha pportèatu.
 
“Mangiatìllu amuru mia,
ca ssa frutta ti dicrìa,
è nnu midu a fforma e rosa,
e t’allonga chilla cosa!!
 
E ppu zumpi cumi u grillu,
e jjochèamu allu stirillu,
e ccu cchillu “pìazzu e mudu”
pu mi rumpi lu rizzudu”!!
 
ma li cunti unn’avìa ffattu,
ccu Diu e llu sua pattu,
e siccomi èani sgarrèatu,
penitenza ll’ha ddunèatu.
 
Ad Eva, attacchèata senza nenti,
acchiappèata e du serpenti!
Ad Adèamu, ncudunudu,
nchjinocchjèatu e, pprontu u mudu!!
Il giardino del Signore
 
In mezzo a quel Paradiso,
che il Signore vi aveva messo
tutto il bene di questo mondo,
tranne solo dal far all’amore.
 
C’erano alberi con frutti,
mille fiori tutti folti
animali di cento razze,
gazze, merli e cornacchie.
 
C’era Adamo e c’era Eva,
senza acciacchi e senza febbre,
nudi, sia all’asciutto che al bagnato
con Adamo che era geloso.
 
Lui era sempre triste,
e ce l’aveva con Gesù Cristo
perché Eva non gliela dava!
E lui sempre si arrabbiava.
 
“Stai sempre in questo giardino,
sempre senza mutandine,
se ti vede il serpente,
cosa gli passa per la mente!
 
Eva disse al serpente,
“sono afflitta veramente,
c’è Adamo che è incazzato
e vorrebbe ucciderti”.
 
Il serpente gli rispose,
con lo sguardo curioso,
“vai a mangiarti quella mela
che dopo ti vedi più bella!
 
Anzi, per sembrare ancor più bella,
e non avere mai guai
questa mela tu ora sbucciala
e ad Adamo vai a portarla.
 
Dio mio! Non sia mai!
Che dopo passo tanti guai
e a lui chi o sente?
Già è pazzo con la mente!
 
E poi! Il Signore ha detto di no,
c’è tutto quello che uno vuole,
quella mela lasciala stare,
altrimenti all’inferno a bruciarti.
Il serpente rispondeva,
“lascialo stare, lui scherza,
se questa mela fai mangiare,
la bellezza la puoi raccontare”
 
allora Eva cosa ha fatto!
Quatta quatta come un gatto,
quella mela l’ha raccolta,
e ad Adamo l’ha portata.
 
“Mangiala amore mio,
questo frutto ti soddisfa,
è una mela a forma di rosa,
e ti allunga quella cosa!!
 
E poi salti come un grillo,
e giochiamo allo “stirillo”
e con quel “pezzo di mulo”,
poi mi rompi “l’orciuolo”!!
 
ma i conti non li aveva fatto,
con Dio e con il suo patto,
e siccome hanno “sgarrato”
penitenza gli ha donato.
 
Ad Eva, legata, nuda senza niente,
violentata dal serpente!
Ad Adamo, anche lui nudo,
in ginocchio e, pronto il mulo!!
Bata - Via Roma - Acri

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

error: Contenuto protetto!